Sigla Asociatia DOMINOU
Forum ASOCIATIA DOMINOU

PROIECTE


"Programe de invatare la locul de munca - educatie si competente pentru elevii din Regiunea SV Oltenia"

SVOltenia

Cititi: COMUNICAT DE PRESA


Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea participării elevilor din învățământul profesional și liceal (ISCED 3, nivel de calificare 3-4, ISCED 4, nivel de calificare 5), la programe de învățare la locul de muncă/instruire practică prin parteneriate cu mediul de afaceri privat din sectoarele industrie și servicii, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale care să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia.
Proiectul se adresează unui grup țintă format din 182 de elevi (ISCED 3, nivel de calificare 3 – 4, ISCED 4, nivel de calificare 5) înmatriculați în sistemul național de învățământ profesional și liceal tehnologic Liceul Traian Vuia, Liceul Tehnologic Special Pelendava Craiova din Craiova și cu calificări din sectoarele industrie și servicii, cu domiciliul sau reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, din care 5 elevi aparținând minorității rome și 15 elevi din mediul rural. Obiectivul general al proiectului răspunde obiectivului major al POCU de dezvoltare a resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate prin complementaritatea cu AP 6, OT.10 și Prioritatea de Investiții 10iv prin oferirea de oportunități celor 182 de elevi din grupul țintă de a beneficia de un pachet de măsuri menite să le faciliteze trecerea de la mediul educațional la piața muncii: consiliere și orientare profesională, participarea la programe de pregătire/instruire practică în mediul real (la sediul agenților economici parteneri de practică, potențiali angajatori), dezvoltarea competențelor transversale.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. OS1. Dezvoltarea competențelor profesionale a unui număr de 182 elevi ISCED 3, nivel de calificare 3-4, ISCED 4, nivel de calificare 5 înmatriculați în învățământul liceal tehnologic și profesional din județul Dolj, care să raspundă nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia prin derularea de programe de învățare la locul de muncă/instruire practică la parteneri de practică, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special entități din sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă SNCDI și un pachet de măsuri de sprijin material.
2. 2. OS.2. Dezvoltarea de competențe transversale cerute pe piața muncii pentru 182 elevi ISCED 3, nivel de calificare 3-4, ISCED 4, nivel de calificare 5, prin metode inovative de învățare ce constau în înființarea a 5 firme de exercițiu și desfășurarea de activități în parteneriat cu firme mamă, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special entități din sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă SNCDI, în domenii specifice domeniului și specializării elevilor din grupul țintă.
3. OS.3. Dezvoltarea și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 182 elevi ISCED 3, ISCED 4, nivel de calificare 5, cu calificări din sectoarele industrie și servicii, din cadrul a 2 licee din judetul Dolj, colaboratori în proiect, învățământ liceal tehnologic și profesional, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii.
4. OS.4. Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educație și mediul de afaceri, minim 5 parteneri de practică, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special entități din sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă SNCDI prin crearea unui PACT ca sistem de informare coordonată privind nevoile de instruire, implicarea actorilor relevanți în planificarea ofertei de educație și formare profesională pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii.

Activități proiect
 • Activitate: A.1.Managementul proiectului:
 • Subactivitatea A.1.1. Managementul proiectului:
 • Activitate: A.2. Selecția și monitorizarea grupului țintă.
 • Subactivitatea A.2.1 Informarea, conștientizarea publicului în vederea identificării grupului țintă și selecția GT
 • Subactivitatea A.2.2. Monitorizarea grupului țintă
 • Activitate: A.3. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii
 • Subactivitatea A.3.1Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii
 • Activitate: A.4.Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă
 • Subactivitatea A.4.1.Analiza mediului de afaceri din regiune și identificarea firmelor parteneri de practică
 • Activitate: A.5.. Dezvoltarea competențelor transversale și antreprenoriale pentru elevii din grupul țintă
 • Subactivitatea A.5.1.Organizare și derulare curs Competențe antreprenoriale elevi grup țintă
 • Subactivitatea A.5.2.Organizare și derulare cursuri dezvoltare competențe transversale elevi
 • Activitate: A.6.Organizarea si derularea programelor de învătare la locul de muncă (stagii de practică/instruire practică)
 • Subactivitatea A.6.1.Organizarea instruirii practice a elevilor din grupul tintă
 • Subactivitatea A.6.2.Derularea instruirii practice a elevilor din grupul tintă ISCED 3,4
 • Subactivitatea A.6.2.Organizarea de competitii profesionale a elevilor care participă la instruire practică
 • Activitate: A.7.Organizarea si derularea activitatii de sprijin a sistemului de învatare la locul de muncă
 • Subactivitatea A.7.1.Crearea unui sistem de informare coordonată pentru a răspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii la nivelul Regiunii SV Oltenia
 • Subactivitatea A.7.2.Workshop-uri Fii practic pregatit!


Inapoi la proiecte